درفش ماندگار

پرشین نوین پرچم

شعار های اربیعن حسینی از سال 1393تا 1400

هر ساله ستاد مرکزی اربعین با دولت عراق، جلساتی برگزار می کنند تا شعار اربعین را مشخص کنند و هر کدام از این شعار ها با هدف و سیاست خاصی صورت میگرد که در این مقاله به مطالعه آن میپردازیم.

 

اربعین سال 1393 مصادف با 20 صفر سال 1436 قمری : لبیک یا حسین

محمد سهرابی
1400/06/22

توضیح مختصر

شعار های اربعین حسینی هر سال با هدف های خاصی تعیین میشوند که در این مقاله به برسی آنها میپردازیم.

دسته بندی محصول